• Teljeskörűátláthatóság a közszféramunkájában:
 • az államháztartás valamennyi ellenőrzési mechanizmusának bevezetése: belső ellenőrzés, pénzügyi irányítás és ellenőrzési rendszer, ombudsman
 • az egész költségvetési folyamat nyilvánossága, valamennyi szerződés nyilvános bejelentése
 • a közszektorbeli intézmények munkájának nyomon követésére és értékelésére vonatkozó valamennyi kritérium nyilvánossága
 • a közszféra intézményeinek valamennyi tisztviselője, vezetője, igazgatója, valamint az igazgatási és felügyelőbizottsági tagok életrajzánakéspályázatidokumentációjánaknyilvánossága
 • az önkormányzat munkájának nyilvánossága, a káder tervek, az alkalmazottak értékelése, a nyilvánosság és az életrajzok elérhetősége, valamint a tisztviselők kinevezésének módja az igazgatásban

 

 • A pártfoglalkoztatás megszüntetése:

–   minden kinevezés és kinevezés megindoklásának felülvizsgálata a közintézményekésközválalatok irányítási szerveinekkinevezésekor

az önkormányzat teljes politikai semlegességének elérése

 

 • Az egész önkormányzatiközszféra racionalizálása :

–  felesleges kiadások megszüntetése (reprezentációk, adományok, szponzorálás)

a fizetések, a telefonok, az üzemanyag stb. költségeinek csökkentése.

a járművek és a telefonok hivatalos használatának költségeit és használatifeltételeit a törvénynek megfelelően szabályozzák

a községi intézmények és az állami vállalatok közbeszerzési rendszerének központosítása az önkormányzaton keresztül a felesleges költségek csökkentése érdekében

 

 • Közvetlen és közvetett felelősségvállalás az állami vállalatok és intézmények igazgatói számára :

–  felelőség a vállalat/intézmény létrehozásának céljai (nem) eléréséért, szolgáltatásnyújtásért

–  fizetés a teljesítménnyelösszhangban

 

 • AközválalatokésKft közüzemi szolgáltatások költségeinek racionalizálása:

      –  az állami vállalatok és intézmények üzleti, mérlegének és tőkéjének részletes ellenőrzése

-az üzleti tevékenységért felelős személyek felelősségmeghatározása

  –  a Potisje Bečej kft  eltörlése és a Komunalac Közvállalat  tevékenységeinek visszaállítása, támogatásokkal

– a szelektív hulladékgyűjtés megszervezésére és a műanyagtasakok felhasználásának eltörlésére

–  a ToplanaKözvállalat felhasználóinak a feltételalólvalófelmentése, hogyfizessék a számlaegyrészétmégakkor is, ha kikapcsoltákőket a távfűtésirendszerből.

–  a FTO Link , fizikai és műszaki biztosítássalfoglalkozócéga költségvetésbőlvalótámogatásának megszüntetése

 

 • A kulturális és sportesemények finanszírozásánakérthetőésátláthatószabályozottkritériumai :

–  a kizárólagosan atervbenelfogadottés jóváhagyott pénzeszközök szigorú ellenőrzése és igazolása , csakis kulturális és sporteseményű tartalommal és nem ingyenes étellel és itallal

 – a sportegyesületeket– közvetlenül – anélkül használják a pénzeszközöket , hogyazokatértelmetlenülátirányitanákelőbb a sportszövetségnek , mint közvetítőnek, azígynyertpénzösszegetátírányítaniközvetlenülméglegalábbegysportaktivitásra, mindenérdekeltgyermekszámára.

 

A mezőgazdaságra fordított rendeltetésszerűjellegű források átirányítása:

       –  hosszú távú pozitív hatásokkal rendelkezőés amezőgazdasági tevékenységek javítására fordított projektek finanszírozása , amelyek nem csak az utak, sárlerázókéshidaképítésérekorlátozódnak

–  a mezőgazdaság javítása a megvalósítandó Agrár Alap létrehozásával

konkrét programok és tervek a mezőgazdaság területén

a mezőgazdasági földterület bérleti díjának csökkentése a törvénynek megfelelően

a mezőgazdasági földterület bérbeadásával kapcsolatos verseny nyilvános végrehajtása az összes lényeges kritérium teljes átláthatósága,mint a dokumentumok mint a végleges eredmények.

a mezőgazdasági földterületek ingatlanadójának megtérülése a növekedési  (50% -kal) előtti szintre

 

 

 • A Vállalkozók és Kisvállalkozások Fejlesztéséért Alap létrehozása:

 projektek megvalósítása a vállalkozói szférában az alap létrehozásával

a helyi közüzemi szolgáltatások árainakösszhangbahozatala,  a vállalatok számára a háztartások áraikhoz igazodva

községihivatallétrehozásamely a projektdokumentáció elkészítésében nyújtanasegítséget

Csak Helyi Szinten Polgári Csoport Programja