KOGA NEMA BEZ NJEGA SE … MORA?

Od 21.11.2014, od kada je opštinski zaštitnik građana (ombudsman) Deli Čaba podneo ostavku iz razloga odlaska u penziju, u opštini Bečej ne funkcioniše ova institucija. Opština može da ustanovi zaštitnika građana koji je ovlašćen da kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave i javnih službi, ako se radi o povredi propisa i opštih akata jedinice lokalne samouprave.

Opština Bečej je svojom Odlukom o Zaštitniku građana opštine Bečej (“Službeni list opštine Bečej” broj 7/2009 i 14/2014) predvidela postojanje zaštitnika građana. Odlukom je predviđeno da Zaštitnik građana upozorava o pojavama nezakonitog i nepravilnog rada kojima se povređuju prava i interesi građana, zaštitinik građana upozorava Opštinsku upravu, organe javnih službi i ustanova, upućuje im preporuke i kritike i o tome obaveštava Skupštinu opštine i javnost.

U više navrata smo skretali pažnju i na činjenicu da se pozicija ombudsmana u budžetu svake godine redovno planira, ali se uopšte ne realizuje, i to bez ikakvih objašnjenja od strane nadležnih zašto se ta praksa i dalje nastavlja.

Izvršna vlast ne može da bira koje će opštinske odluke da sprovodi, a koje neće – Odluka o zaštitiniku građana se praktično ne sprovodi već 3 godine, to je odgovornost predsednika opštine i Opštinskog veća kao izvršnih organa.

Smatramo takođe da je neprihvatljivo da se takva kontrolna mesta „nude“ finkcionerima, kao što smo za vreme mandata prethodnog predsednika opštine imali priliku da vidimo, a zbog čega je svojevremeno čak i menjana odluka o lokalnom ombudsmanu – da bi moglo da se odmah prelazi sa funkcije na funkciju.

Smisao ombudsmana i kontrole koju on vrši suštinski je suprotna tome da nju vrši osoba koja neposredno prelazi sa druge funkcije. Ombudsman (kao i Poverenik za informacije od javnog značaja npr.) i ne treba da bude „po volji“ izvršnoj vlasti jer je mehanizam njene kontrole. U praksi se pokazalo da ove institucije najbolje finkcionišu upravo kada nisu „po volji“ izvršnoj vlasti (npr. trenutno Rodoljub Šabić), zbog toga im se i propisuje mandat koji je po trajanju duži od izvršne vlasti.

Zbog svega ovoga, predsedniku opštine poslali smo sledeću inicijativu za izbor ombudsmana sa predlogom kandidata koji u potpunosti ispunjava sve uslove.Ombudsman – predlog 31012018

Da i Bečej dobije Zaštitnika!