Na 23. sednici SO Bečej, na zahtev Nemanje Karapandžića donet je Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za vršenje više funkcija. Premda ovo nije ni prvi ni poslednji primer gde se jednoj osobi omogućava vršenje više od jedne plaćene funkcije, nekoliko činjenica privlači posebnu pažnju.

Naime, po Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije u čl. 28 između ostalog se navodi da funkcioner eventualnu drugu javnu funkciju može da vrši samo uz saglasnost Agencije. Dalje se precizira: “Funkcioner koji je izabran, postavljen ili imenovan na drugu javnu funkciju i koji namerava da više funkcija vrši istovremeno, dužan je da u roku od tri dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja zatraži saglasnost Agencije. Uz zahtev, funkcioner dostavlja i pribavljeno pozitivno mišljenje organa koji ga je izabrao, postavio ili imenovao na javnu funkciju”. Iz materijala priloženog po ovoj tački dnevnog reda vidi se da je gospodin Karapandžić 31.08.2016.god. imenovan za predsednika UO Turističke organizacije, a da je 03.10.2017. god. imenovan za člana UO Gradskog muzeja iz redova zaposlenih.

On je, dakle trebalo da zahtev za saglasnost o obavljanju više funkcija pošalje Agenciji za borbu protiv korupcije, u roku od 3 dana, dakle do 06.10.2017.god. Međutim, iz priloženog materijala se vidi da je on tek onda tražio Pozitivno mišljenje organa koji ga je imenovao, tj. od Skupštine optine Bečej. Bilo da je u pitanju propust, previd ili bilo šta drugo, činjenica je da je gosp. Karapandžić više od dve nedelje vršio dve funkcije suprotno ovom Zakonu, i taj period se produžava svakim danom dok ne dobije saglasnost, odnosno dok ne istekne rok od 15 dana za odgovor Agencije.

Podjednako sporna je i činjenica da se ovim rešenjem omogućava da funkciju predsednika UO Turističke organizacije i dalje obavlja neko kome je trebalo skoro dva meseca da sazove sednicu Upravnog odbora radi razmatranja plana rada TO za ovu godinu, koju je bio potpisao tadašnji direktor početkom aprila, a odbor razmatrao tek krajem maja. U Skupštinu je stigao u septembru – plan rada za 2017. je razmatran i usvojen u septembru! O tome smo takođe raspravljali na Skupštini:#samolokalno “Usvajanje programa rada TO za 2017.godinu u Oktobru”. Posle svega toga, umesto pozivanja na odgovornost, od Skupštine se očekuje da takav (ne)rad nagrađuje pozitivnim mišljenjem za još jednu funkciju!

Što se nas tiče neodgovornost i nerad se ne nagrađuju, nego se sankcionišu, i to je stav od kojeg nećemo odstupiti.

Skupljači funkcija