Pin Share

PROGRAM GRUPE GRADJANA „SAMO LOKALNO-MILAN BOKUN“

JAVNI SEKTOR

 • Potpuna transparentnost u radu javnog sektora:

– uvođenje SVIH kontrolnih mehanizama u oblasti javnih finansija: interna revizija, sistem finansijskog upravljanja i kontrole, ombudsman

– javnost celokupnog budžetskog procesa, javno objavljivanje svih ugovora

– javnost svih kriterijuma za praćenje i ocenu rada  institucija javnog sektora

– javnost konkursa i biografija svih funkcionera, načelnika, direktora i članova upravnih i nadzornih odbora ustanova i preduzeća u javnom sektoru

– javnost rada opštinske uprave, kadrovski planovi, ocenjivanje zaposlenih, javnost i dostupnost biografija i načina postavljanja funkcionera u upravi

 • Ukidanje partijskog zapošljavanja:

– preispitivanje opravdanosti svih imenovanja i postavljenja na funkcije u organima upravljanja JP i JU

– ostvarivanje potpune političke neutralnosti opštinske uprave

-Mesne zajednice:

Mesne zajednice – mesta zajedničkog odlučivanja o lokalnim pitanjima. Svedoci smo da su mesne zajednice svedene na marginu kao bi i uticaj gradjana u donošenju odluka bio minimalizovan. Odluke treba da se donose na mestu koje je najbliže ljudima na koje se te odluke odnose i da se u proces odlučivanja uključuje svi zainteresovani. Zbog toga ćemo dati veće nadležnosti mesnim zajednicama, podsticati i podržavati njihovo povezivanje

-Lakše učešće građana u radu lokalne samouprave. Opštinska uprava, ako radi u javnom interesu, može samo da profitira od aktivnog učešća i nadzora građana i građanki. Sva dokumenta koja su proizvod rada opštinske uprave moraju biti dostupnaRad Skupštine gopštine i svih odbornika i odbornica dostupan za sve. Materijali za sednice Skupštine opštine moraju biti dostupni javnosti bar dve nedelje unapred, i to u obliku jednostavnom za razumevanje i komentarisanje. Nastavićemo sa prenosom sednica Skupštine opštine i omogućiti pristup arhivi snimaka(neće biti moguće da se cenzurišu neke sednice), a kroz sistem otvorenih podataka, omogućićemo praćenje rada i glasanja svih odbornika i celokupne Skupštine opštine. Konačno, naši odbornici i odbornice će uvek imati termine za razgovor o konkretnim problemima.

JP I JU

 • Racionalizacija celokupnog javnog sektora opštine:

– postepena likvidacija svih preostalih JP i formiranje jednog jedinstvenog JP

–  ukidanje svih nepotrebnih troškova (reprezentacija, donacije, sponzorstva)

–  smanjenje troškova za plate, telefone, gorivo i sl.

–  troškove i uslove službenog korišćenja vozila i telefona urediti pravilnicima u skladu sa Zakonom

–  centralizacija sistema javnih nabavki svih ustanova i javnih preduzeća preko opštinske uprave radi smanjenja bespotrebnih troškova

 • Uvođenje direktne i indirektne odgovornosti za direktore javnih preduzeća i ustanova:

–  odgovornost za (ne)ostvarivanje ciljeva zbog kojeg je preduzeće/ustanova osnovana, za pružanje usluga

–  plata u skladu sa učinkom

 • Racionalizacija troškova obavljanja komunalnih delatnosti JP i DOO:

–  postepena likvidacija svih preostalih JP i formiranje jednog jedinstvenog JP

–  detaljna provera poslovanja, bilansa i kapitala svih javnih preduzeća i ustanova, utvrđivanje odgovornosti lica odgovornih za poslovanje           

 –  ukidanje odluke o uslovljavanju korisnika usluga  JP „Toplana“ da moraju da plaćaju deo računa i posle isključenja sa sistema daljinskog grejanja. Grejanje po utrošku. Svaki korisnik toplotne energije zaključiće pojedinačni ugovor sa toplanom. Omogućićemo naplatu po utrošku, najavu promene cene 30 dana pre stupanja na snagu, pravo korisnika da raskine ugovor sa toplanom, besplatno očitavanje merača potrošnje, izdavanje računa i naplatu. Uraditi stručnu analizu mogućih ulaganja u JP Toplana, promenu energenta, poboljšanje iskorišćenja postojećih resursa kako bi se smanjili gubici i JP počelo da radi sa manjim gubicima. Ukoliko to nije moguće započeti gašenje istog a ustanove i gradjane prebaciti na alternativni sistem grejanja(gas).

– Jedan kontakt u upravi. Građanke i građani u kontaktu sa gradskom upravom, bilo da su institucije, javna preduzeća ili inspekcije, često nailaze na odgovor „nismo nadležni” i ostaju bez odgovora ko jeste nadležan. Odgovornost uprave je da nađe ko je nadležan

– Radnici potrebni građanima, a ne partijama. Izvršićemo reviziju sistematizacije radnih mesta u svim javnim preduzećima, u saradnji sa sindikatima, i omogućiti angažovanje i radnopravnu zaštitu izvršilaca sa potrebnim kvalifikacijama. Izbegavaćemo praksu angažovanja privatnih kompanija za poslove koje mogu da obavljaju zaposleni u javnim preduzećima.

-Otkupiti deo Potisja koji ima strani partner i integrisati to preduzeće u jedinstveno JP.

OMLADINA I SPORT

 • Jasni i pravilnikom regulisani kriterijumi za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija:

 –  likvidacija TO, poslovi koje ona obavlja mogu da se obavljaju putem opštinske   uprave

 –  stroga kontrola i pravdanje odobrenih sredstava isključivo ostvarenim kulturnim i sportskim sadržajima, a ne besplatnom hranom i pićem

 –   sredstva u oblasti sporta koriste sportske organizacije – neposredno – bez neracionalnog i nepotrebnog posrednika u vidu Sportskog saveza; tim putem ušteđena sredstva preusmeriti direktno u finansiranje bar jedne sportske aktivnosti za svako zainteresovano dete.

-omladina sve više vremena provodi u virtualnom svetu i po društvenim mrezama sa druge strane ima jako malo alternative. Omladini nedostaju omladinski domovi po naseljenim mestima i jedan veliki u samom gradu. Novaca za izgradnju takvih objekat nemamo ali mozemo neke druge objekte preurediti za takvu namenu kao npr. Dom Slavko Simin. Potrebno je hitno osloboditi kancelariju za mlade od političkog  uticaja, kao i sve sportske klubove i KUD. Omladini i deci dati sadrzaje koji će ih vratiti sportu i drugim vrednostima. Zato ćemo se zalagati za što veći broj dečijih i sportskih igrališta ravnomerno rasporedjenih po celoj opštini za sve kategorije dece.

Pravilnikom o finansiranju sportskih klubova urediti pravila koja odredjuju ravnomernu zastupljenost dece oba pola ali i osetljivih grupa kao što su deca sa posebnim potrebama.

PROSVETA I OBRAZOVANJE

 • Obezbeđivanje besplatnog vrtića za svu decu na teritoriji opštine(ali pravo), uz poštovanje svih zakonskih propisa.

– opština suočena sa velikim brojem porodica koje odlaze i ne vraćaju se mora da obezbedi onima koji ipak žele da ostanu maksimalnu pomoć i podsticaj za još dece jer ljudi su najvažniji resurs koji imamo

 • Racionalizacija mreže škola

– po izrađenoj studiji Bečej ima nepotrebno velik broj osnovnih škola, a školstvo nije plaćanje računa i održavanje zgrada, kao ni poligon za zapošljavanje „podobnih“. Nije potrebno zatvarati škole već centralizovati škole u jedan ili dva centra. Sa jednim direktorom, sekretarom ali više pedagoga i psihologa.

– novac usmeriti na poboljšanje uslova za decu – prijatnog okruženja, besplatnog pribora i užine, čistih i funkcionalnih toaleta uz sva neophodna higijenska sredstva

POLJOPRIVREDA

 • Preusmeravanje namenskih sredstava za poljoprivredu:

 –  finansiranje projekata sa dugoročnim pozitivnim efektima i unapređenju poljoprivredne delatnosti, koji ne podrazumevaju samo otresišta, atarske puteve i mostove

 –  unapređenja poljoprivrede osnivanjem Agrarnog fonda koji će sprovoditi konkretne programe i planove u oblasti poljoprivrede

 –  smanjenje cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u skladu sa zakonom

 –  javno sprovođenje konkursa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta uz potpunu transparentnost svih relevantnih kriterijuma, dokumenata i krajnjeg ishoda

PRIVREDA

 • Osnivanje Fonda za razvoj preduzetnika i malih preduzeća:

 –  ostvarivanje projekata u oblasti preduzetništa putem osnivanja Fonda

 –  cene lokalnih komunalnih usluga za preduzeća uskladiti sa cenama za  domaćinstva

 –  osnivanje i pomoć opštinske kancelarije za izradu projektne dokumentacije

OPŠTINSKE INSPEKCIJE

Nezavisnost u radu inspekcijskih organa. Uspostavićemo sistem nadležnosti prema kome će inspekcijski organi delovati nezavisno. Na ovaj način ćemo izbeći česte opstrukcije opšteg upravnog postupka, ali i štititi zakonitost tamo gde su organi lokalne samouprave opštine Bečej svojim odlukama prekršile zakon ili primoravaju inspektore da deluju prema nezakonitim odlukama i propisima. Takođe, ovako ćemo stvoriti uslove da inspekcijski organi češće deluju preventivno i po službenoj dužnosti, a ne samo selektivno, po prijavama građana.

 

SAOBRAĆAJ

dugogodišnje neulaganje u saobraćajnu infrastrukturu dovelo je  ne samo da imamo veliki broj neasfaltiranih ulica,već je devastirano i ono što su nam prtethodne generacije ostavile. Stanje sa trotoarima i biciklističkim stazama je još gore. U zavisnosti od stanja u budzetu nakon analize pristupićemo izradi plana revitalizacije saobraćajnica i izgradnji novih u narednih četiri godine. Izrada trotoara u naseljenim mestima i periferiji bi se vršila u saradnji sa gradjanima ukoliko ne bi postojala druga rešenja.

-Uslovi za kretanje pešaka spadaju među najvažnije faktore kvaliteta života u gradu.  U Bečeju postoje mnoge prepreke, koje ometaju slobodno kretanje pešaka, iako je ovaj vid kretanja najzdraviji i najbezbedniji. Parkirani automobili, trotoari na kojima su letnje bašte, kiosci i štandovi, nedovoljan broj pešačkih prelaza, nedostatak staza za slepe i slabovide, čine grad neprohodnim za pešake. Planiraćemo grad u skladu sa potrebama pešaka, za koje treba osloboditi trotoare. Rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica pratiće adekvatni planovi kretanja, prilagođeni ljudima koji se otežano kreću.

-Bečej je mala opština i uvodjenje naplate parkiranja nema nikakvih pozitivnih rezultata, zalažemo se za ukidanje naplate parkiranja. Potrebno je povećati broj parking mesta ali i u saradnji sa policijskom upravom urediti to pitanje.

SOCIJALNA ZAŠTITA

Zakon o socijalnoj zaštiti i Zakon o lokalnoj samoupravi prepoznaju opštine kao važne aktere u obezbeđivanju i razvoju usluga socijalne zaštite. „Samo lokalno“ sa velikom odgovornošću shvata tu važnu ulogu čiji je cilj da se građani u stanju socijalne potrebe osnaže. Želimo da odgovorno i zrelo pristupimo ovom problemu i kvalitetnim planiranjem, partnerstvima i inovacijama odgovorimo na narastajuće potrebe za socijalnim uslugama među našim građanima.

„Samo lokalno“ planira da (1) izvrši detaljnu analizu potreba korisnika za uslugama socijalne zaštite, (2) odredi obim svake od usluga i (3) proceni koji obim usluge je moguće obezbediti s obzirom na raspoloživa finansijska sredstva. Ovaj važan proces planiranja čiji je cilj da se obezbedi dovoljan broj i vrsta usluga socijalne zaštite na koje građani imaju pravo i za kojima postoji potreba u našoj lokalnoj zajednici podrazumeva uključivanje svih relevantnih aktera: Centra za socijalni rad, drugih organizacionih jedinica, spoljnih partnera (organizacija civilnog društva, privatnih preduzetničkih inicijativa) i slično.

Ono na čemu će „Samo lokalno“ insistirati jeste transparentan sistem finansiranja usluga i razvoj pluralizma pružalaca usluga. Tamo gde se proceni da naša lokalna zajednica nema dovoljno kapaciteta da obezbedi neku od potrebnih usluga socijalne zaštite, radiće se na udruživanju resursa sa drugim loklanim zajednicama kako bi usluga bila pružena na međuopštinskom nivou.

Slabe i nefunkcionalne institucije i siromaštvo otvaraju prostor za političke manipulacije. Ustanove socijalne zaštite moraju biti oslobođene od kontrole koja se ostvaruje kroz stranačko zapošljavanje, a korisnici usluga ne smeju da budu pod pritiskom da nešto što im pripada po zakonu može biti uskraćeno ukoliko ne pruže podršku nekoj od političkih partija.

Nemar i netransparentnost koji vladaju u svakoj sferi našeg društvenog života, vladaju i u oblasti obezbeđivanja i pružanja socijalnih usluga. Zato će za neke od promena u obezbeđivanju i pružanju socijalnih usluga biti potrebno vreme. Naše uverenje je da cela lokalna zajednica treba da bude deo tog reformskog procesa, pa će o svakom koraku u sređivanju stanja u ovoj važnoj oblasti na lokalu građani biti obaveštavani, a i samima će, kroz javne rasprave i konsultacije sa udruženjima građana, biti pružena prilika da evaluiraju do tada urađeno i predlože naredne korake.

OSOBE SA INVALIDITETOM / BEČEJ BEZ BARIJERA

Integracija osoba sa invaliditetom nije samo u domenu socijalne zaštite nego obuhvata i sve druge oblasti. „Samo lokalno“ ovu temu prepoznaje suštinskom. Zato „Samo lokalno“ planira da osnuje Kancelariju za pomoć i podršku osobama sa invaliditetom i odmah će pristupiti izradi lokalne Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i akcionog plana za primenu strategije. S obzirom da nacionalna strategija ističe ove godine, u izradi lokalne strategije će se koristiti nalazi analize ispunjenosti njenih ciljeva.

Neke promene zahtevaju vreme i finansijska sredstva. Pristupačnost prostora je jedna od takvih. Ona je od ogromnog značaja, ali se adaptacije kod nas često vrše ad hok, bez preteranog razumevanja problema ili stručnog razmatranja. Prepoznajemo različitu paletu pristupačnosti. Tako, na primer, iako važne, pristupne rampe nisu jedini elemenat pristupačnosti. Posebno kada su neadekvatne. Svesni smo da je dužnost lokalne vlasti da osigura mogućnost kretanja u javnim prostorima i unutar javnih objekata svima pa će planovi i finansijska sredstva biti projektovani u skladu sa tim.

 „Samo lokalno“ planira da svaki važan datum kojim se obeležava neki od oblika invaliditeta iskoristi za organizovanje debati i edukacija sa ciljem podizanje svesti o pravima osoba sa invaliditetom i problemima sa kojima se one suočavaju. Ovim želimo da prekinemo praksu ispraznih simboličkih predstava i stranačkih promocija u koje se ovakvi datumi pretvaraju.

Život osoba sa invaliditetom u našoj zajednici je komplikovan i težak i nema se vremena za odlaganje rešavanja problema. Neke konkretne stvari mogu biti urađene odmah. Uslov na javnim konkursima za raspodelu sredstava za kulturne i sportske manifestacije da u predloženim programima uvek bude uključen određeni procenat odraslih i dece sa invalidtetom i/ili smetnjama u razvoju samo je jedna od mera koja odmah može povećati participaciju osoba sa invaliditetom i smanjiti stigmu i predrasude. Neke dobre stvari koje su do sada urađene mi ćemo da čuvamo, ali tako da one zaista služe svrsi. Taktilne staze za slepe i slabovide koje su na našim ulicama zatrpane uličnim stalcima za bicikle ili mobilijarom ugostiteljskih objekata samo su ukras, a „Samo lokalno“ želi da ih naši sugrađani koji ne vide ili slabije vide zaista mogu koristiti.

Bečej bez barijera je naš krajnji cilj i njemu ćemo beskompromisno težiti

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

-opština Bečej okruzena je vodenim tokovima ali njih ne koristi kao resurs za privlačenje turista već kao prostor za odlaganje otpad. Ozbiljno ćemo se pozabaviti uzurpacijom Zidarovih rupa, “ Mrtve Tise” u Medenjači, uzurpacijom obale kod kamp naselja, na Bisernom ostrvu, stvaranju divljih deponija,bacanju animalnog otpada, zagadjenu kanala DTD, pokrenućemo analizu zemljišta na tkz. “stazi zdravlja” gde je razvučen mulj iz Velikog Bačkog kanala, hitno trazit rešenje za deponije, raditi na masovnom pošumljavanju u saradnji sa ekološkim organizacijam i gradjanima… Pooštrićemo kaznenu politiku ali i podići nivo kontrole, edukacije i stimulacije gradjana za očuvanje životne sredine. Nastaviti i unaprediti razvrstavanje otpada, a ljudima koji samostalno skupljaju sekundarne sirovine na deponiji obezbediti zaštitnu opremu i lekarske preglede.

TURIZAM

Bečej je posle velikog uspeha vaterpolo kluba Bečej posta veoma intersantan što se tiče sportskog turizma. Nažalost godinam se samo eksploatisalo a nije ulagalo ništa pa smo sad došli do toga da već dve godine nemamo otvoreni bazen dok ko zna u kakvom je stanju unutrašnji. Takodje smo dozvolili da nam unište i simbol Bečeja dvorac Dundjeski kao jedno od retkih turističkih potencijala koje imamo. Ulaganje u sportske objekte, u OMSC “Badza” kao i u iznalaženje rešenja za Fantast u saradni sa Maticom Srpskom i poštovanje volje zadužbinara, promovisanje naše opštine pokušali bi da podignemo naš turistički potencijal.

Fasade su nešto što moramo sačuvati, uz pomoć stručnih saveta i oslobadjanje od pojedinih troškova a i uz odredjene subvencije pomogli bi gradjanima da obnove i sačuvaju fasade svojih domova jer su one na korist svih gradjana.

 

ODGOVORNOST

 • Utvrđivanje odgovornosti za sve sporne odluke i postupke

– tražićemo odgovornost opštinskih službi koje su promenile prostorni plan u vezi autobuske stanice i onih na čiji podsticaj je to urađeno

– tražićemo odgovornost za nezakonito obavljanje javnih nabavki i ostale nepravilnosti koje je tokom nadzora pronašla državna revizorska institucija (DRI)

– tražićemo da se ispita korišćenje državnog zemljišta i eventualne zloupotrebe istog

– tražićemo odgovornost za nabavku „Bele lađe“

– tražićemo da se ispita odgovornost za zagađenje kanala

– tražićemo da se ispita odgovornost za odugovlačenje građevinskih radova, nepoštovanje rokova i umesto naplate penala doplaćuju se dodatni radovi

-odgovornost za “ Malu Marinu”

Pin Share
Elementor Odredišna stranica #5600