MEDIJI I ORGANIZACIJE

NEZAVISNA NADZORNA TELA REPUBLIKE SRBIJE

Zaštitnik građana štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, praduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja. 

Zaštitnik građana ispituje etičnost, savesnost, nepristrasnost, stručnost, svrsishodnost, delotvornost, poštovanje dostojanstva stranke, kao i ostale osobine koje treba da karakterišu javnu upravu, a koje građani opravdano očekuju od onih koje kao poreski obveznici plaćaju. 

Zaštitnik građana nije ovlašćen da kontroliše rad Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, sudova i javnih tužilaštava…

Poverenik obezbeđuje zaštitu dva lјudska prava: 

– prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i 

– prava na zaštitu podataka o ličnosti. 

Zaštitu prava Poverenik obezbeđuje u drugostepenim postupcima koje vodi po žalbama građana zbog povrede prava, s tim što zaštitu podataka o ličnosti obezbeđuje i putem nadzora u pogledu obrade podataka o ličnosti…

Državna Revizorska Institucija obavlјa reviziju javnih sredstava u skladu sa opšteprihvaćenim načelima i pravilima revizije, i u skladu sa odabranim međunarodno prihvaćenim standardima revizije.

U okviru koji postavlјa Zakon, Institucija samostalno odlučuje o subjektima revizije, predmetu, obimu i vrsti revizije, vremenu početka i trajanja revizije, a vrši zadatke: 

Revizije finansijskih izveštaja;

Revidiranje poslovanja;

Reviziju pravilnosti poslovanja i 

Reviziju svrsishodnosti poslovanja…

Agencija, stvara uslove za izgradnju integriteta organa javne vlasti i javnih funkcionera, a sve u cilјu jačanja poverenja građana u institucije i njene predstavnike. 

Agencija ima brojna preventivna, kontrolna i nadzorna ovlašćenja u cilјu sprečavanja i suzbijanja korupcije: 

kontrola imovine funkcionera i vođenje registara funkcionera i imovine i evidencije poklona; 

kontrola finansiranja političkih subjekata…

Ustav Srbije, garantuje jednakost lјudi i svakome zabranjuje da prema lјudima postupa nejednako, odnosno da lјude stavlјa u nejednak položaj na osnovu bilo kog njihovog ličnog svojstva.  

Kada se ova zabrana prekrši, dolazi do diskriminacije. 

Poverenik postupa po pritužbama zbog diskriminacije, koje mogu da podnesu sva fizička i pravna lica, kao i grupa lica. 

Pritužba može biti podneta protiv svakog za koga se tvrdi da je izvršio diskriminaciju…