Ogromne količine Tiskog peska u ataru prema Novom Bečeju primećene su krajem Avgusta 2020.godine, kod takozvanih „ Zidarevih rupa“. Uvidom u javnu bazu katastara nepokretnosti utvrđeno je da se radi o javnoj površini, tačnije vlasnik parcele je opština! Kako bi zaštitili javni interes, 21.10.2020.godine podnosimo Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja. Zahtevom tražimo dokumentaciju koja sadrži informacije o  „zakupcu“ kome je dozvoljeno da  deponuje, ali i iskopava pesak. Na jednostavno pitanje za koje je potrebno manje od pola sata da se odgovori, odgovor dobijam posle produzenja roka, tačnije nakon 56 dana.

Čekajući odgovor, kompletan pesak kao i rovokopač biva sklonjen sa pomenute lokacije! Presednik UG „Samo Lokalno Bečej“, Milan Bokun podnosi krivičnu prijavu protiv NN lica 21.10.2020.godine Osnovnom Javnom Tužilaštvu u Bečeju i MUP-u Srbije PS u Bečeju protiv NN lica za postojanje osnovane sumnje izvršenja krivičnog dela otudjenje i oštećenje tuđe stvari u vrednosti po slobodnoj proceni nekoliko desetina miliona dinara.

Posle skoro godinu dana od podnošenja prijave osim toga što je Milan Bokun saslušan u svojstvu građanina u PS Bečej, nemamo nikakve informacije o daljem toku ovog slučaja, što nas primorava da podnesemo zahtev za pristup informacijama od javnog značaja OJT u Bečeju i PS Bečej, te da nas kao UG  izveste o toku istrage a sve u interesu javnosti.

24.08.2021. podnet je Zahtev za pristum informacijamaod javnog značaja, a u vezi preduzetih radnji koje se tiču podnete prijave. Do današnjeg dana nismo dobili odgovor.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i svom članu kaze:

„Postupanje po zahtevu“

Član 16

Organ vlasti dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice organa vlasti od koga je informacija tražena.

Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.

Ako organ vlasti nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku iz stava 1. ovog člana obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome, najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog dokumenta.“

Postavlja se pitanje zašto državni ograni čije je posao, da između ostalog štite javni interes R.Srbije i njenih građana, ne odgovaraju na Zahtev?  Da li je slučajnost da su svi zapeli oko ovako jednostavnog pitanja ili..?

MUP i OJT nisu dostavili IJZ u zakonskom roku!