JAVNI SEKTOR

Potpuna transparentnost u radu javnog sektora:

 • uvođenje SVIH kontrolnih mehanizama u oblasti javnih finansija: interna revizija, sistem finansijskog upravljanja i kontrole, ombudsman
 • javnost celokupnog budžetskog procesa, javno objavljivanje svih ugovora
 • javnost svih kriterijuma za praćenje i ocenu rada institucija javnog sektora
 • javnost konkursa i biografija svih funkcionera, načelnika, direktora i članova upravnih i nadzornih odbora ustanova i preduzeća u javnom sektoru
 • javnost rada opštinske uprave, kadrovski planovi, ocenjivanje zaposlenih, javnost i dostupnost biografija i načina postavljanja funkcionera u upravi

Ukidanje partijskog zapošljavanja:

 • preispitivanje opravdanosti svih imenovanja i postavljenja na funkcije u organima upravljanja javnih preduzeća i javnih ustanova
 • ostvarivanje potpune političke neutralnosti opštinske uprave

Osnaživanje mesnih zajednica:

Mesne zajednice su mesta zajedničkog odlučivanja o lokalnim pitanjima. Svedoci smo da su mesne zajednice svedene na marginu kako bi i uticaj građana u donošenju odluka bio  minimalizovan. Odluke treba da se donose na mestu koje je najbliže ljudima na koje se te odluke odnose i da se u proces odlučivanja uključuje svi zainteresovani.

 • davanje većih nadležnosti mesnim zajednicama uz podsticanje i podržavanje njihovog povezivanja

Lakše učešće građana u radu lokalne samouprave:

Opštinska uprava, ako radi u javnom interesu, može samo da profitira od aktivnog učešća i nadzora građana i građanki. Rad Skupštine opštine i svih odbornika i odbornica mora biti dostupan za sve

 • sva dokumenta koja su proizvod rada opštinske uprave biće dostupna
 • materijali za sednice Skupštine opštine biće dostupni javnosti bar dve nedelje unapred, u obliku jednostavnom za razumevanje i komentarisanje
 • nastavićemo sa prenosom sednica Skupštine opštine i omogućiti pristup arhivi snimaka (neće biti moguće da se cenzurišu neke sednice)
 • kroz sistem otvorenih podataka, omogućićemo praćenje rada i glasanja svih odbornika i celokupne Skupštine opštine.
 • naši odbornici i odbornice će uvek imati termine za razgovor sa građanima o konkretnim problemima

JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE

Racionalizacija celokupnog javnog sektora opštine

 • postepena likvidacija svih preostalih javnih preduzeća i formiranje jednog jedinstvenog javnog preduzeća
 • ukidanje svih nepotrebnih troškova (reprezentacija, donacije, sponzorstva)
 • smanjenje troškova za plate, telefone, gorivo i sl.
 • troškovi i uslovi službenog korišćenja vozila i telefona biće uređeni pravilnicima u skladu sa Zakonom
 • sistem javnih nabavki svih ustanova i javnih preduzeća biće centralizovan preko opštinske uprave radi smanjenja bespotrebnih troškova

Uvođenje direktne i indirektne odgovornosti za direktore javnih preduzeća i ustanova

 • odgovornost za (ne)ostvarivanje ciljeva zbog kojeg je preduzeće/ustanova osnovana, za pružanje usluga
 • plata u skladu sa učinkom

Racionalizacija troškova obavljanja komunalnih delatnosti JP i DOO:

 • postepena likvidacija svih preostalih JP i formiranje jednog jedinstvenog JP
 • detaljna provera poslovanja, bilansa i kapitala svih javnih preduzeća i ustanova, utvrđivanje odgovornosti lica odgovornih za poslovanje
 • ukidanje odluke o uslovljavanju korisnika usluga JP „Toplana“ da moraju da plaćaju deo računa i posle isključenja sa sistema daljinskog grejanja. >>> Grejanje po utrošku. Svaki korisnik toplotne energije zaključiće pojedinačni ugovor sa toplanom. Omogućićemo naplatu po utrošku, najavu promene cene 30 dana pre stupanja na snagu, pravo korisnika da raskine ugovor sa toplanom, besplatno očitavanje merača potrošnje, izdavanje računa i naplatu. >>> Uraditi stručnu analizu mogućih ulaganja u JP Toplana, promenu energenta, poboljšanje iskorišćenja postojećih resursa kako bi se smanjili gubici i JP počelo da radi sa manjim gubicima. Ukoliko to nije moguće započeti gašenje istog, a ustanove i građane prebaciti na alternativni sistem grejanja (gas)
 • jedan kontakt u upravi. Građanke i građani u kontaktu sa gradskom upravom, bilo da su institucije, javna preduzeća ili inspekcije, često nailaze na odgovor „nismo nadležni” i ostaju bez odgovora ko jeste nadležan. Odgovornost uprave je da nađe ko je nadležan.
 • Radnici potrebni građanima, a ne partijama. Izvršićemo reviziju sistematizacije radnih mesta u svim javnim preduzećima, u saradnji sa sindikatima, i omogućiti angažovanje i radnopravnu zaštitu izvršilaca sa potrebnim kvalifikacijama. Izbegavaćemo praksu angažovanja privatnih kompanija za poslove koje mogu da obavljaju zaposleni u javnim preduzećima.
 • Otkupiti deo Potisja koji ima strani partner i integrisati to preduzeće u jedinstveno JP.

OMLADINA I SPORT

 • jasni i pravilnikom regulisani kriterijumi za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija
 • likvidacija Turističke organizacije, poslovi koje ona obavlja mogu da se obavljaju putem opštinske uprave
 • stroga kontrola i pravdanje odobrenih sredstava isključivo ostvarenim kulturnim i sportskim sadržajima, a ne besplatnom hranom i pićem
 • sredstva u oblasti sporta koriste sportske organizacije – neposredno – bez neracionalnog i nepotrebnog posrednika u vidu Sportskog saveza; tim putem ušteđena sredstva preusmeriti direktno u finansiranje bar jedne sportske aktivnosti za svako zainteresovano dete.

Omladina sve više vremena provodi u virtualnom svetu i po društvenim mrežama, sa druge strane ima jako malo alternative. Omladini nedostaju omladinski domovi po naseljenim mestima i jedan veliki u samom gradu. Novaca za izgradnju takvih objekat nemamo, ali možemo neke druge objekte preurediti za takvu namenu kao npr. Dom “Slavko Simin”.

 • Hitno osloboditi kancelariju za mlade od političkog uticaja, kao i sve sportske klubove i KUD. Omladini i deci dati sadržaje koji će ih vratiti sportu i drugim vrednostima. >>> Zato ćemo se zalagati za što veći broj dečijih i sportskih igrališta ravnomerno raspoređenih po celoj opštini za sve kategorije dece.
 • Pravilnikom o finansiranju sportskih klubova urediti pravila koja određuju ravnomernu zastupljenost dece oba pola, ali i osetljivih grupa kao što su deca sa invaliditetom i/ili smetnjama u razvoju.
 • Obezbeđivanje besplatnih autobuskih linija za decu i mlade iz svih naseljenih mesta radi dolaska na kulturna/sportska dešavanja i aktivnosti.

PROSVETA I OBRAZOVANJE

 • Obezbeđivanje besplatnog vrtića za svu decu na teritoriji opštine (ali pravo), uz poštovanje svih zakonskih propisa.
 • Opština suočena sa velikim brojem porodica koje odlaze i ne vraćaju se mora da obezbedi onima koji ipak žele da ostanu maksimalnu pomoć i podsticaj za još dece, jer ljudi su najvažniji resurs koji imamo.
 • Racionalizacija mreže škola. Po izrađenoj studiji Bečej ima nepotrebno velik broj osnovnih škola, a školstvo nije plaćanje računa i održavanje zgrada, kao ni poligon za zapošljavanje „podobnih“. Nije potrebno zatvarati škole već centralizovati škole u jedan ili dva centra – sa jednim direktorom, sekretarom, ali zato više pedagoga i psihologa. Novac usmeriti na poboljšanje uslova za decu – prijatnog okruženja, besplatnog pribora i užine, čistih i funkcionalnih toaleta uz sva neophodna higijenska sredstva.

POLJOPRIVREDA

Preusmeravanje namenskih sredstava za poljoprivredu:

 • Finansiranje projekata sa dugoročnim pozitivnim efektima i unapređenju poljoprivredne delatnosti, koji ne podrazumevaju samo otresišta, atarske puteve i mostove.
 • Unapređenja poljoprivrede osnivanjem Agrarnog fonda koji će sprovoditi konkretne programe i planove u oblasti poljoprivrede.
 • Smanjenje cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u skladu sa zakonom.
 • Javno sprovođenje konkursa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta uz potpunu transparentnost svih relevantnih kriterijuma, dokumenata i krajnjeg ishoda.

PRIVREDA

Osnivanje Fonda za razvoj preduzetnika i malih preduzeća:

 • Ostvarivanje projekata u oblasti preduzetništa putem osnivanja Fonda.
 • Cene lokalnih komunalnih usluga za preduzeća uskladiti sa cenama za domaćinstva.
 • Osnivanje i pomoć opštinske kancelarije za izradu projektne dokumentacije.

OPŠTINSKE INSPEKCIJE

Nezavisnost u radu inspekcijskih organa!

 • Uspostavljanje sistem nadležnosti prema kome će inspekcijski organi delovati nezavisno. Na ovaj način ćemo izbeći česte opstrukcije opšteg upravnog postupka, ali i štititi zakonitost tamo gde su organi lokalne samouprave opštine Bečej svojim odlukama prekršili zakon, ili primoravali inspektore da deluju prema nezakonitim odlukama i propisima.
 • Posledično, stvaranje uslova da inspekcijski organi češće deluju preventivno i po službenoj dužnosti, a ne samo selektivno, po prijavama građana.

SAOBRAĆAJ

Dugogodišnje neulaganje u saobraćajnu infrastrukturu dovelo je do toga da ne samo da imamo veliki broj neasfaltiranih ulica, već je devastirano i ono što su nam prtethodne generacije
ostavile. Stanje sa trotoarima i biciklističkim stazama je još gore.

 • U zavisnosti od stanja u budžetu, nakon analize, pristupiće se izradi plana revitalizacije saobraćajnica i izgradnji novih u naredne četiri godine. Izrada trotoara u naseljenim mestima i periferiji bi se vršila u saradnji sa građanima ukoliko ne bi postojala druga rešenja.

Uslovi za kretanje pešaka spadaju među najvažnije faktore kvaliteta života u gradu. U Bečeju postoje mnoge prepreke koje ometaju slobodno kretanje pešaka iako je ovaj vid kretanja najzdraviji i najbezbedniji. Parkirani automobili, trotoari na kojima su letnje bašte, kiosci i štandovi, nedovoljan broj pešačkih prelaza, nedostatak staza za slepe i slabovide, čine grad neprohodnim za pešake.

 • Planiraćemo grad u skladu sa potrebama pešaka, za koje treba osloboditi trotoare. Rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica pratiće adekvatni planovi kretanja, prilagođeni ljudima koji se otežano kreću.
 • Bečej je mala opština i uvođenje naplate parkiranja nema nikakvih pozitivnih rezultata, te ćemo se zalagati za ukidanje naplate parkiranja. Potrebno je povećati broj parking mesta, ali i u saradnji sa policijskom upravom urediti to pitanje.

SOCIJALNA ZAŠTITA

Zakon o socijalnoj zaštiti i Zakon o lokalnoj samoupravi prepoznaju opštine kao važne aktere u obezbeđivanju i razvoju usluga socijalne zaštite. „Samo lokalno“ sa velikom odgovornošću shvata tu važnu ulogu čiji je cilj da se građani u stanju socijalne potrebe osnaže. Želimo da odgovorno i zrelo pristupimo ovom problemu i kvalitetnim planiranjem, partnerstvima i inovacijama odgovorimo na narastajuće potrebe za socijalnim uslugama među našim građanima.

 • Izvršićemo detaljnu analizu potreba korisnika za uslugama socijalne zaštite
 • Odredićemo obim svake od usluga
 • Procenićemo koji obim usluge je moguće obezbediti s obzirom na raspoloživa finansijska sredstva.

Ovaj važan proces planiranja čiji je cilj da se obezbedi dovoljan broj i vrsta usluga socijalne zaštite na koje građani imaju pravo i za kojima postoji potreba u našoj lokalnoj zajednici podrazumeva uključivanje svih relevantnih aktera: Centra za socijalni rad, drugih organizacionih jedinica, spoljnih partnera (organizacija civilnog društva, privatnih preduzetničkih inicijativa) i slično.

 • Transparentan sistem finansiranja usluga i razvoj pluralizma pružalaca usluga. Tamo gde se proceni da naša lokalna zajednica nema dovoljno kapaciteta da obezbedi neku od potrebnih usluga socijalne zaštite, radiće se na udruživanju resursa sa drugim loklanim zajednicama kako bi usluga bila pružena na međuopštinskom nivou.

Slabe i nefunkcionalne institucije i siromaštvo otvaraju prostor za političke manipulacije. Ustanove socijalne zaštite moraju biti oslobođene od kontrole koja se ostvaruje kroz stranačko zapošljavanje, a korisnici usluga ne smeju da budu pod pritiskom da nešto što im pripada po zakonu može biti uskraćeno ukoliko ne pruže podršku nekoj od političkih partija. Nemar i netransparentnost koji vladaju u svakoj sferi našeg društvenog života, vladaju i u oblasti obezbeđivanja i pružanja socijalnih usluga. Zato će za neke od promena u obezbeđivanju i pružanju socijalnih usluga biti potrebno vreme. Naše uverenje je da cela lokalna zajednica treba da bude deo tog reformskog procesa, pa će o svakom koraku u sređivanju stanja u ovoj važnoj oblasti na lokalu građani biti obaveštavani, a i samima će, kroz javne rasprave i konsultacije sa udruženjima građana, biti pružena prilika da evaluiraju do tada urađeno i predlože naredne korake.

OSOBE SA INVALIDITETOM / BEČEJ BEZ BARIJERA

Integracija osoba sa invaliditetom nije samo u domenu socijalne zaštite nego obuhvata i sve druge oblasti. „Samo lokalno“ ovu temu prepoznaje suštinskom.

 • Osnivanje Kancelarije za pomoć i podršku osobama sa invaliditetom i trenutno pristupanje izradi lokalne Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i akcionog plana za primenu strategije. S obzirom da nacionalna strategija ističe ove godine, u izradi lokalne strategije će se koristiti nalazi analize ispunjenosti njenih ciljeva.

Neke promene zahtevaju vreme i finansijska sredstva. Pristupačnost prostora je jedna od takvih. Ona je od ogromnog značaja, ali se adaptacije kod nas često vrše ad hok, bez preteranog razumevanja problema ili stručnog razmatranja. Prepoznajemo različitu paletu pristupačnosti. Tako, na primer, iako važne, pristupne rampe nisu jedini elemenat pristupačnosti. Posebno kada su neadekvatne. Svesni smo da je dužnost lokalne vlasti da osigura mogućnost kretanja u javnim prostorima i unutar javnih objekata svima pa će planovi i finansijska sredstva biti
projektovani u skladu sa tim.

 • Svaki važan datum kojim se obeležava neki od oblika invaliditeta ćemo iskoristiti za organizovanje debata i edukacija sa ciljem podizanje svesti o pravima osoba sa invaliditetom i problemima sa kojima se one suočavaju. Ovim želimo da prekinemo praksu ispraznih simboličkih predstava i stranačkih promocija u koje se ovakvi datumi pretvaraju.

Život osoba sa invaliditetom u našoj zajednici je komplikovan i težak i nema se vremena za odlaganje rešavanja problema. Neke konkretne stvari mogu biti urađene odmah.

 • Uslov na javnim konkursima za raspodelu sredstava za kulturne i sportske manifestacije da u predloženim programima uvek bude uključen određeni procenat odraslih i dece sa invalidtetom i/ili smetnjama u razvoju samo je jedna od mera koja odmah može povećati participaciju osoba sa invaliditetom i smanjiti stigmu i predrasude.
 • Neke dobre stvari koje su do sada urađene mi ćemo da čuvamo, ali tako da one zaista služe svrsi. Taktilne staze za slepe i slabovide koje su na našim ulicama zatrpane uličnim stalcima za bicikle ili mobilijarom ugostiteljskih objekata samo su ukras, a „Samo lokalno“ želi da ih naši sugrađani koji ne vide ili slabije vide zaista mogu koristiti.

Bečej bez barijera je naš krajnji cilj i njemu ćemo beskompromisno težiti

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Stanje životne sredine danas je u mnogo gore nego nekoliko godina ranije. Zato će Samo lokalno posebnu pažnju posvetiti ovoj problematici.

 • Unaprediti informisanje javnosti o sistemu upravljanja otpadom
 • Pojačati inspekcijski nadzor u cilju sprečavanja stvaranja divljih deponija i neadekvatnog bacanja animalnog otpada
 • Unaprediti razvrstavanje otpada, a ljudima koji samostalno skupljaju sekundarne sirovine na deponiji obezbediti zaštitnu opremu i lekarske preglede
 • Izraditi planove za pošumljavanje i pristupiti masovnoj sadnji drveća i povećanja zelenih površina
 • Insistirati da industrijski zagađivači posluju odgovorno po pitanju bezbednosti ljudi i životne sredine
 • Preduzeti korake koji će omogućiti praćenje stepena zagađenosti vazduha i obezbediti građanima jednostavan pristup podacima o kvalitetu vazduha
 • Unaprediti kontrolu i ublažavanje ključnih opasnosti koji se tiču zagađenja voda, posebno kanala DTD i nelegalne gradnje na obalama reke
 • Odrediti akustičke zone na teritoriji opštine i dosledno sprovoditi propise radi smanjenja štetnih efekata buke na zdravlje ljudi i životnu sredinu

Ozbiljno ćemo se pozabaviti neuraligičnim tačkama koje su vidljive svakom Bečejcu, a koje sadašnja vlast ignoriše ili produbljuje: uzurpacija Zidarovih rupa, Mrtve Tise u Medenjači, uzurpacija obale kod kamp naselja na Tisi i na Bisernom ostrvu. Uradićemo analizu zemljišta na tzv. “stazi zdravlja” gde je razvučen mulj iz Velikog bačkog kanala. Primenićemo već uspešno sprovedene planove kontrole pasa lutalica; zalagaćemo se za odgovorno vlasništvo uz obavezno čipovanje i subvencionisanu sterilizaciju kućnih ljubimaca. Radićemo na donošenju svih neophodnih strateških dokumenata i akcionih planova.  Neprestano ćemo podizati nivo obrazovanja i stimulisati građane da rade na očuvanju životne sredine. Zbog neodgovornih pojedinaca pooštrićemo kaznenu politiku i podići nivo kontrole.

Za zeleni i čisti Bečej!

TURIZAM

Bečej je posle velikog uspeha vaterpolo kluba Bečej postao veoma interesantan što se tiče sportskog turizma. Nažalost godinama se samo eksploatisalo, a nije ulagalo ništa pa smo sad došli do toga da već dve godine nemamo otvoreni bazen, dok je za unutrašnji upitno u kakvom je stanju. Dozvolili smo da nam unište i simbol Bečeja dvorac Dunđerski kao jedno od retkih turističkih potencijala koje imamo.

 • Ulaganjem u sportske objekte, posebno u OSC “Badža” kao i iznalaženjem rešenja za Fantast u saradnji sa Maticom Srpskom, uz poštovanje volje zadužbinara, promovisanjem naše opštine, podići ćemo naš turistički potencijal.
 • Očuvanje i rekontrukcija zgrada i kuća od izuzetnog istorijskog i umetničkog značaja, uz pomoć stručnjaka i oslobađanjem vlasnika istih od pojedinih troškova, uz određene subvencije, pomogli bismo građanima da obnove i sačuvaju fasade i trajnost zgrada koje bi trebalo da budu ponos i istorijsko nasleđe svih građana. Formiranje opštinske komisije za brigu o spomenicima i kulturnom nasledju, koja bi za cilj imala konkurisanje kod inostranih i domaćih fondova za sredjivanje fasada i odrzavanje spomenika.

ODGOVORNOST

Utvrđivanje odgovornosti za sve sporne odluke i postupke

 • Tražićemo odgovornost opštinskih službi koje su promenile prostorni plan u vezi autobuske stanice i onih na čiji podsticaj je to urađeno.
 • Tražićemo odgovornost za nezakonito obavljanje javnih nabavki i ostale nepravilnosti koje je tokom nadzora pronašla državna revizorska institucija (DRI).
 • Tražićemo da se ispita korišćenje državnog zemljišta i eventualne zloupotrebe istog.
 • Tražićemo odgovornost za nabavku „Bele lađe“.
 • Tražićemo da se ispita odgovornost za zagađenje kanala.
 • Tražićemo da se ispita odgovornost za odugovlačenje svih građevinskih radova, nepoštovanje rokova i umesto naplate penala, doplaćivanja dodatnih radova.
 • Tražićemo dgovornost za “ Malu marinu”.
PROGRAM GRUPE GRAĐANA „SAMO LOKALNO – MILAN BOKUN“
Tagged on: