Posle hvalospeva opštinske vlasti (na celih 78 strana) o javno-privatnom partnerstvu kao jedinom efikasnom načinu rešavanja problema javne rasvete – usvojen je i objavljen Predlog projekta javno-privatnog partnerstva po pitanju sistema javog osvetljenja (Sl. list opštine Bečej 13/2018: http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2018/11/OUBsl-2018-13.pdf) – str. 137-215. Uprkos svim tamo iznetim argmentima, analizama, statistici i sličicama sa Wikipedije (strana 149) https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Becej_mun.png, skupština opštine sada, ni pola godine kasnije, usvaja sasvim suprotnu odluku, odnosno poverava vršenje ove delatnosti JP „Komunalac“.

To ni ne bio problem, kada bi Komunalac ispunjavao uslove za obavljenje delatnosti koje propisuje uredba (https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Uredba%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20uslovima%20za%20otpo%C4%8Dinjanje%20obavljanja%20komunalnih%20delatnosti%20%28Sl.glasnik%2013-18%20i%2066-18%29_0.docx).

U predlogu koji je Skupština usvojila se ne navodi ispunjenost ovog uslova niti je bila priložena kopija zahteva koje bi JP „Komunalac“ Bečej PRE Odluke Skupština opštine podneo nadležnom misnistarstvu.

Zahtev ministarstvu nije podnet iz prostog razloga što JP „Komunalac“ Bečej, ne ispunjava uopšte uslove za obavlјanje delatnosti javne rasvete koje Uredba propisuje.

Članom 13 uredbe propisani su uslovi koje treba da ispunjava podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavlјanja komunalne delatnosti obezbeđivanje javnog osvetlјenja u pogledu minimalne stručnu osposoblјenosti kadrova, a članom 14 u pogledu minimalnih tehničkih kapaciteta.

Šta više, JP “Komunalac“ ne ispunjava ni uslove u pogledu delatnosti koje već obavnja (sahranjivanje i zoohigijena) a koje je bio u obavezi da ispuni do decembra 2018 godine.

Uvidom na sajt JP Komunalac i priloženu šemu zaposlenih, jasno je odmah da JP „Komunalac“ ne ispunjava ni jedan od uslova ni za jednu od delatnosi koje obavlјa.

Ovo postaje sve češća pojava – napiše se ogroman dokumenat (elaborat o mrežama škola) gde se nešto detaljno analizira pa se onda donese suprotna odluka . Ima li vlast i jedno rešenje problema?

JP „Komunalac“=služba za javne nabavke?